Hi, How Can We Help You?

ÇESHTJE GJYQESORE

Çeno & Panariti Consulting - Law Firm Tirana - Legal Services Tirana

ÇESHTJE GJYQESORE

Firma trajton shumë raste komplekse komerciale gjyqësore në fushën e bankave, telekomunikacionit, pronës, tatimit, punësimin, ndërtimit, transportit, etj Ekipi mbështetet në një grup të avokatëve të dedikuara për procedurat e zbatimit dhe Foreclosures që prodhojnë rezultate të suksesshme për klientët që firma përfaqëson dhe kanë zbatuar me sukses vendimet e huaja dhe shpërblimet e arbitrazhit brenda juridiksionit shqiptar.

Firma Ligjore ofron një mbështetje të specializuar në të gjitha nivelet e sistemit gjyqësor në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, në procese të ndryshme për kompanitë tregtare, çështjet e pronësisë, rikuperimin e kredive, çështjet kundër administratës publike, etj.

Share Post